პარტნიორები

პარტნიორები

პარტნიორები

საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაცია

საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაცია არის არასამეწარმეო იურიდიული პირი, რომელიც მოქმედებს საქართველოს კონსტიტუციის და კანონმდებლობის შესაბამისად. ასოციაცია, თავისი მიზნებიდან გამომდინარე, მოქმედებს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე და მის ფარგლებს გარეთაც.

ქართული, გერმანული და საერთაშორისო სისხლის სამართლის ინსტიტუტიქართული, გერმანული და საერთაშორისო სისხლის სამართლის ინსტიტუტი – დაარსდა 2015 წლის ნოემბერში საქართველოს უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის ბაზაზე. მის საქმიანობაში ჩართულია როგორც აკადემიური პერსონალი, ასევე სხვადასხვა საფეხურის სტუდენტები დოქტორანტების ჩათვლით და პრაქტიკოსი იურისტები.

gamomcemloba avtografi

gamomcemloba avtorafi

გამომცემლობა „ავტოგრაფი“ დაარსდა 2014 წელს. კომპანია ორიენტირებულია სამეცნიერო ლიტერატურის გამოცემასა და გავრცელებაზე. ყოველწლიურად  დაახლოებით 10-მდე სხვადასხვა მიმართულების წიგნს გამოსცემს, მათ შორის მევანახეობა-მეღვინეობის მიმართულებით.

https://www.facebook.com/PublishingAutograph/